شنبه تا چهارشنبه – ۹ صبح الی ۱۸عصر | پنجشنبه ۹ الی ۱۴