زمان : 5 خرداد ۱۴۰۲
ساعت : ۹ الی ۱۵

آدرس : تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی، مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت